راه اندازی کسب کار پایدار در ایران

اصول ، قوانین ، بایدها و نبایدها

سخن نویسنده:

“موفقیت” مطلوبی هست که همگان به دنبال آن هستند. به دست آوردن این مهم تنها با تفکر در خلوت و توسل به قانون جذب میسر نمیشود! اما چرا؟

اثرپذیری قانون جذب یک نکته ظریف و ساده دارد و آن “حرکت و تلاش آگاهانه” است که درواقع مهمترین بخش این قانون محسوب میشود. در این کتاب عناصر اصلی برای شروع یک کسبوکار موفق و پایدار در ایران بهصورت ساده و روان آورده شده است. اگر آگاهی خود را در ایران امروز افزایش ندهیم و هوشمندانه رفتار نکنیم چندان طول نخواهد کشید که از گردونه رقابت و تجارت حذف شویم.

همراه باشید…

رویکردی کاربردی به سیستم‌سازی، چابک‌سازی و هوشمندسازی کسب‌وکار

سخن نویسنده:

دنیای امروز دنیای “عدم قطعیت” هاست! کسب وکارها به سرعت هر چه تمام در حال ادغام یا جایگزینی هستند. در این زمانه پرهیاهو چنانچه کسب و کاری سیستماتیک نباشد و نتواند بصورت چابک خود را با تغییرات منطبق سازد و هوشمندانه رفتار نکند محکوم به زوال است! دیر یا زود…

این کتاب کاربردی حاصل مطالعات آکادمیک و درس آموخته‌های مدیریتی بنده بوده و تکینیک‌های معرفی شده در آن طی سال‌های اخیر در بسیاری کسب و کارها مورد استفاده و توسعه قرار گرفته است!

همراه باشید…