راه اندازی کسب کار پایدار در ایران

اصول ، قوانین ، بایدها و نبایدها

سخن نویسنده:

“موفقیت” مطلوبی هست که همگان به دنبال آن هستند. به دست آوردن این مهم تنها با تفکر در خلوت و توسل به قانون جذب میسر نمیشود! اما چرا؟

اثرپذیری قانون جذب یک نکته ظریف و ساده دارد و آن “حرکت و تلاش آگاهانه” است که درواقع مهمترین بخش این قانون محسوب میشود. در این کتاب عناصر اصلی برای شروع یک کسبوکار موفق و پایدار در ایران بهصورت ساده و روان آورده شده است. اگر آگاهی خود را در ایران امروز افزایش ندهیم و هوشمندانه رفتار نکنیم چندان طول نخواهد کشید که از گردونه رقابت و تجارت حذف شویم.

همراه باشید…