Mohammad Reza Mohammadi Khoroushani, Dr. Saeed Ayat, Mohammad Reza Akhavan Saraf
Conference Papers The 2th National Conference on Computer Engineering and Information Technology of Payame Noor University; March 03-04, 2016; Najafabad, Isfahan, Iran.
Publication year: 2016

Abstract

یکی از مهمترین چالشهای خطوط تولید نرمافزار، مستندسازی خواستهها در طول چرخه توسعه و اجرا محصول هست. مستندسازی ضعیف عامل اصلی بسیاری از خطاها، کاهش کارایی در تولید و استفاده، خروج از برنامه زمانبندی توسعه و اجرا، عدم شفافیت در تفاوت نسخههای مختلف یک محصول، نگهداری پیچیدهتر و عدم سادگی در تصحیح و بهبود نرمافزار پایه است. بنابراین مستندات باید همواره بروز، کامل، سازگار و قابل استفاده باشند. برای دستیابی به سازگاری، توسعه راههای سیستماتیک ایجاد مستندات اهمیت ویژه ای دارد. بر طبق زبان مدلسازی یکپارچه UML2.0 میتوان از «مورد کاربرد» برای بیان عملکرد سیستم و از «مدلسازی دامنه» برای بیان چارچوب مفهومی از عناصر موجود در سیستم به همراه مشخصات و محدودیتهایشان بهره برد. در این پژوهش با پارامتریک کردن و برچسبگذاری عناصر UML، مدلی برای جمعآوری خواستههای سیستم معرفی و با استفاده از سکوی مدیاویکی-۲، ابزاری در راستای مکانیزه کردن آن، توسعه یافته است. ارزیابی با بررسی دو پایلوت مختلف از یک خط تولید نرمافزار انجام گردیده و نتایج مشاهدات رضایت بخش بوده است. نتایج بیانگر کاهش نارضایتی مشتری به علت کاهش عدم تطابقها، کاهش زمان جمعآوری خواستهها، مدیریت موثرتر تغییرات، کاهش زمان تولید و کاهش خطاهای ناشی از تغییرات میباشد.

Keywords

کلمات کلیدی: مستندسازی خواستهها، نرمافزارهای انعطافپذیر، مد، UML

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *